Ważne informacje dla uczestników II turnusu obozów artystycznych w Ustroniu

II Tur­nus zaczyna się 14 lipca 2016 r, pro­simy o przy­jazd w godz.10–13. O godz. 14.30 pla­nu­jemy pierw­szy wspólny obiad:)) W dniu przy­jazdu pla­nu­jemy podział na grupy wie­kowe, podział na pod­grupki 5–6 osobowe(zajęcia indy­wi­du­alne), spo­tka­nie z kadrą arty­styczną i wycho­waw­czą. Już w pierw­szy dzień chcemy aby­ście otrzy­mali mate­riały muzyczne i tek­stowe do pio­se­nek gru­po­wych i indy­wi­du­al­nych dla­tego, bar­dzo przy­po­mi­namy o zabra­niu ze sobą cze­goś do odtwa­rza­nia muzyki. Naj­le­piej odtwa­rzacz mp3(koniecznie z kablem, lub telefon(koniecznie z kablem). Może­cie mieć też tablet lub lap­top. Każ­dego roku mamy pro­blem z urzą­dze­niami typu iPhone/iPod, dla­tego w miarę moż­li­wo­ści bar­dzo pro­simy o zabra­nie ze sobą uni­wer­sal­nych odtwa­rza­czy, kom­pa­ty­bil­nych z każ­dym kom­pu­te­rem. Pro­szę zabrać ze sobą jakie­goś pen­drive. Tek­sty do pio­se­nek wydru­ku­jemy Wam na miej­scu.
Uwaga, uwaga:)
Jeśli macie już pomysł z kim chcecie mieszkać w pokoju (i uzgodniliście temat z drugą osobą!!!) to bardzo proszę pisać maile na adres: studio@wygrajsukces.com.pl ps. W większości dostępne są pokoje 2-osobowe ale mamy też kilka pokoi 3 i 4 osobowych.
Przypominamy, że koniecznie zabierzcie ze sobą Kartę Kwalifikacyjną!!! Do pobrania, wydrukowania i wypełnienia: http://obozyartystyczne.pl/…/KARTA-KWALIFIKACYJNA_OA_2016.p…

Z względu na bardzo małą liczbę chętnych do przejazdu busem z Warszawy do Ustronia, w tym roku nie organizujemy takiego przejazdu.

Poży­teczne infor­ma­cje znaj­dzie­cie pod lin­kiem: http://obozyartystyczne.pl/informacja-dla-rodzicow/ oraz: http://obozyartystyczne.pl/co-zabrac/

Scroll to Top