Obozy Artystyczne – Rabka Zdrój

Ważne !!!
Wszystkie turnusy w 2018 roku,  dla uczestników w wieku 8–17 lat:)

Szczegóły: Jak się zapisać
0561-dsc_0371147-dsc_4705-1

W pio­sence Marka Gre­chuty są kul­towe słowa “… w życiu ważne są tylko chwile” Jak piękne chwile prze­ży­li­śmy na tego­rocz­nych tur­nu­sach obo­zów arty­stycz­nych wie­dzą dokład­nie uczest­nicy i kadra:) Kochani!!! Jesz­cze raz wszyst­kim bar­dzo dzię­kuję. Mam nadzieję, że zoba­czymy się w Rabce w czerwcu i lipcu 2018 roku:) Do tego czasu zosta­wiam Was z tysią­cem pięk­nych zdjęć i kilku fil­mów upa­mięt­nia­ją­cych nasze spo­tka­nie.

Ps. Zaglą­daj­cie na stronę www.wygrajsukces.com.pl tam znaj­dzie­cie cie­kawe płyty

Brak możliwości komentowania