Zimowe obozy artystyczne w dniach 11–19.02.2017 r.

Od 10 lat sta­ramy się aby wyjazdy uzdol­nio­nych arty­stycz­nie dzieci i mło­dzieży, były cie­kawą edu­ka­cją połą­czoną z miłym wypo­czyn­kiem. Wspa­niale jest spę­dzić kilka dni wśród osób z ogromną pasją!!! Co roku pla­nu­jemy cie­kawe zaję­cia wokalne, taneczne, teatralne. Sta­ramy się poka­zać Wam, piękne kra­jo­brazy i poznać Was z cie­ka­wymi baner-zimowyludźmi.

Obozy arty­styczne – ZIMA 2017, pla­nu­jemy w ter­mi­nie 11–19 luty 2017 r.
W pro­gra­mie obozu prze­wi­du­jemy:
- codzienne roz­ga­danki i roz­śpie­wanki
- 4 godziny dzien­nie edu­ka­cji arty­stycz­nej
- gry i zabawy logiczne
- arty­styczne zada­nia kre­atywne
- pro­jek­cje fil­mów muzycz­nych
oraz
 – kulig
- wyjazd do Parku Wod­nego Hotelu Gołę­biew­ski w Wiśle
- wyjazd wycią­giem na górę Czan­to­ria
Zapew­niamy:
- zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie (4 posiłki dzien­nie)
- ubez­pie­cze­nie, opiekę wycho­waw­czą i medyczną Zapisy roz­pocz­niemy 1 paź­dzier­nika 2016 roku. Obozy prze­zna­czone są dla grupy wie­ko­wych z klas 1–3, 4–6, i gim­na­zjum.

Brak możliwości komentowania