Nie będzie dojazdu z Warszawy.

Z względu na małą liczbę chęt­nych i co za tym idzie – wysoki koszt przy­jazdu na jedną osobę, jeste­śmy zmu­szeni zre­zy­gno­wać z pomocy w orga­ni­za­cji prze­jazdu z War­szawy do Ustro­nia w dniu 3.07.2016 r. Rów­nież powrót do War­szawy w dniu 12.07.2016 r jest nie­ak­tu­alny.

Czy­taj dalej…

WAŻNE! – Karta Kwalifikacyjna

Wykrzyknik

Przy­po­mi­namy, że koniecz­nie zabierz­cie ze sobą Kartę Kwa­li­fi­ka­cyjną!!! Do pobra­nia, wydru­ko­wa­nia i wypeł­nie­nia: http://obozyartystyczne.pl/wp-content/uploads/2016/02/KARTA-KWALIFIKACYJNA_OA_2016.pdf

Czy­taj dalej…

Ważne informacje

Wykrzyknik

Już za kil­ka­na­ście dni będziemy Was witać w pięk­nym Ustro­niu Jaszowcu:) Jak co roku chcie­li­by­śmy prze­ka­zać garść infor­ma­cji. I Tur­nus zaczyna się 3 lipca  2016 r, pro­simy o przy­jazd w godz.10–13. O godz. 14.30 pla­nu­jemy pierw­szy wspólny obiad:)) W dniu przy­jazdu pla­nu­jemy podział na grupy wie­kowe, podział na pod­grupki 5–6…

Czy­taj dalej…