Takie tam:))

Po tego­rocz­nych obo­zach arty­stycz­nych mam wra­że­nie, że wielu z Was zaczyna dora­stać… Wasze wpisy wyraź­nie świad­czą o Waszych emo­cjach – bar­dzo pozy­tyw­nych. Cie­szę się, że przy­jaź­nie zawarte w cza­sie wspól­nych zajęć są szczere, i dzięki por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym… pod­trzy­my­wane są przez cały rok. Sta­ram się aby te 10 dni były dla… 

Czy­taj dalej…