Znamy terminy tegorocznych obozów!!!

Letnie obozy artystyczne odbędą się w Rabce-Zdroju, w pięknym Pensjonacie “PREZYDENT
Turnus I – 25.06 – 4.07.2017 r. (galeria online)
Turnus II – 6.07 – 15.07.2017 r.

Od 11 lat sta­ramy się aby waka­cyjny wyjazd uzdol­nio­nych arty­stycz­nie dzieci i mło­dzieży, był cie­kawą edu­ka­cją połą­czoną z miłym wypo­czyn­kiem. Wspa­niale jest spę­dzać 10 dni wśród osób z ogromną pasją!!! Co roku pla­nu­jemy cie­kawe zaję­cia wokalne, taneczne, teatralne oraz waka­cyjne stu­dio nagrań. Sta­ramy się poka­zać Wam piękne kra­jo­brazy i poznać Was z cie­ka­wymi ludźmi. Zapisy na obozy arty­styczne roz­pocz­niemy 1 lutego 2017 roku. Obozy prze­zna­czone dla grupy wie­ko­wych z klas 1–3, 4–6, i gim­na­zjum.

Info dla uczest­ni­ków I tur­nusu – reje­stra­cja i zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków zaczniemy 25.06.2017 r, od godz.10.00. Pro­simy o przy­jazd do godz.14.00, bo ok.14.30 pla­nu­jemy pierw­szy wspólny obiad. Popo­łu­dniu odbę­dzie się spo­tka­nie z wycho­waw­cami i kadrą arty­styczną, podział na grupy i gru­peczki, wgry­wa­nie mate­ria­łów muzycz­nych, dru­ko­wa­nie tek­stów, itp:)

!!!!!!!! Przy­po­mi­namy aby zabrać ze sobą “coś” do odtwa­rza­nia muzyki (tele­fon z kablem USB – tylko nie Iphone!!!!), może być player MP3 lub MP4, tablet, lap­top, boom­pox, itp. Coś co pozwoli aby­śmy wgrali Wam różne mate­riały audio do nauki. Nie zapo­mnij­cie o zabra­niu ze sobą pod­pi­sa­nej przez rodzi­ców KARTY ZGŁOSZENIA (Plik do pobra­nia: KARTA ZGŁOSZENIA ) , cho­re­ograf pro­simy aby­ście zabrali ze sobą białe i czarne stroje np:(t-shirt, bluzy, leginsy, dresy, obu­wie spor­towe)

Info dla rodzi­ców, dziad­ków, zna­jo­mych rodziny, itp:)) W nie­dzielę  2 lipca o godz. 16.00 w Amfi­te­atrze przy ul. Cho­pina 17, odbę­dzie się      Kon­cert fina­łowy Ogól­no­pol­skich Obo­zów Arty­stycz­nych – wystą­pią wszy­scy uczest­nicy (grupy wokalne, soli­ści, tan­ce­rze, kadra) BARDZO ser­decz­nie zapra­szamy:) Zakoń­cze­nie obozu nastąpi we wto­rek 4 lipca od. godz.10.30,  na któ­rym pla­nu­jemy roz­da­nie pamiąt­ko­wych cer­ty­fi­ka­tów, sym­bo­licz­nych nagród i wyróż­nień. W tym roku, ze względu na kon­cert w amfi­te­atrze nie pla­nu­jemy tzw. “krót­kiego pokazu dla rodzi­ców”, nato­miast kon­cert nie­dzielny zosta­nie zare­je­stro­wany i  opu­bli­ko­wany na naszym kanale YouTube. Jakie­kol­wiek inne infor­ma­cje – tel. 606728761(Jarosław Piąt­kow­ski)

pensjonat_prezydent

Ser­decz­nie zapra­szam – Jaro­sław Piąt­kow­ski

Chce­cie zoba­czyć co robi­li­śmy na naszych obo­zach? Zapra­szamy do naszej Gale­rii

Ps. Zaglą­daj­cie na stronę www.wygrajsukces.com.pl tam znaj­dzie­cie cie­kawe płyty

Brak możliwości komentowania