Znamy terminy tegorocznych obozów!!!

Letnie obozy artystyczne odbędą się w Rabce-Zdroju, w pięknym Pensjonacie “PREZYDENT
Turnus I – 25.06 – 4.07.2017 r.
Turnus II – 6.07 – 15.07.2017 r.

Od 11 lat sta­ramy się aby waka­cyjny wyjazd uzdol­nio­nych arty­stycz­nie dzieci i mło­dzieży, był cie­kawą edu­ka­cją połą­czoną z miłym wypo­czyn­kiem. Wspa­niale jest spę­dzać 10 dni wśród osób z ogromną pasją!!! Co roku pla­nu­jemy cie­kawe zaję­cia wokalne, taneczne, teatralne oraz waka­cyjne stu­dio nagrań. Sta­ramy się poka­zać Wam piękne kra­jo­brazy i poznać Was z cie­ka­wymi ludźmi. Zapisy na obozy arty­styczne roz­pocz­niemy 1 lutego 2017 roku. Obozy prze­zna­czone dla grupy wie­ko­wych z klas 1–3, 4–6, i gim­na­zjum.

pensjonat_prezydent

Ser­decz­nie zapra­szam – Jaro­sław Piąt­kow­ski

Chce­cie zoba­czyć co robi­li­śmy na naszych obo­zach? Zapra­szamy do naszej Gale­rii

Ps. Zaglą­daj­cie na stronę www.wygrajsukces.com.pl tam znaj­dzie­cie cie­kawe płyty

Brak możliwości komentowania