Co zabrać?

Oto lista rze­czy, które z pew­no­ścią będą potrzebne Wam na obo­zie oraz rze­czy, które się przy­da­dzą:
– “coś ” do odtwa­rza­nia muzyki ( Mp(3)(4)player z kabel­kami usb:), mały boom­box, tele­fon komór­kowy z kabel­kami usb, ( tylko nie Iphone!!! ), tablet, lap­top, note­book.
– można zabrać pod­kłady do swo­ich ulu­bio­nych pio­se­nek, śpiew­niki, nuty, tek­sty, itp. (i tak wszyst­kie potrzebne mate­riały do nauki, otrzy­ma­cie od nas)
– cie­pły swe­ter lub polar
– prze­ciw­desz­czowa kurtka z kap­tu­rem
– 2 pary dłu­gich spodni
– 2 pary krót­kich spode­nek
– spód­niczki dla dziew­czynki (jeśli lubi)
– 5 koszu­lek z krót­kim ręka­wem
– bie­li­znę
– piżama
– szam­pon (można kupić szam­pon i żel pod prysz­nic w jed­nym)
– mydło w pły­nie
– krem uni­wer­salny
– krem do opa­la­nia
– pla­stry z opa­trun­kiem
– 2 ręcz­niki (jeden do kąpieli, drugi mniej­szy)
– kostium kąpie­lowy
– klapki pod prysz­nic
– wygodne buty (trampki lub adi­dasy do sportu i wycie­czek)
– san­dałki lub inne lek­kie obu­wie
– obu­wie do cho­dze­nia po ośrodku
– obu­wie do zajęć tanecz­nych
– szczotka do wło­sów
– pro­szek lub płyn do pra­nia
– dla dziew­czy­nek gumki frotki i spinki do zwią­za­nia wło­sów
– szczo­teczka do zębów (spa­ko­wana w pla­sti­kowy fute­rał)
– kie­szon­kowe w port­fe­liku:)
– zeszyt i dłu­go­pis
– czapka na głowę!!!
– legi­ty­ma­cja szkolna

Rze­czy, które warto zabrać, ale nie są konieczne:

- płyty z ulu­bioną muzyka
– instru­ment na któ­rym potrafi się grać
– zega­rek
– tele­fon komór­kowy:)

Brak możliwości komentowania