Jak się zapisać 2018

Ważne !!!
Wszystkie turnusy w 2018 roku,  dla uczestników w wieku 8–17 lat:)

I tur­nus 24.06 – 3.07.2018 r.   II tur­nus 5 – 14.07.2018 r. III tur­nus 15 – 28.07.2018 r.

Aby zare­zer­wo­wać miej­sce, klik­nij w zakładkę “Rezerwacja”(od 31.01.2018) i szcze­gó­łowo wypeł­nij for­mu­larz. Po zare­zer­wo­wa­niu miej­sca, twoje nazwi­sko zosta­nie auto­ma­tycz­nie umiesz­czone w zakładce “Zobacz kto jedzie z nami”, a Ty otrzy­masz maila z infor­ma­cjami o obo­zie. Aby rezer­wa­cja została utrzy­mana, to Wasi rodzice muszą wpła­cić I ratę(zaliczkę) w kwo­cie 590/650 zł do 1 marca 2018 r. Wpłaty zawie­ra­jące nazwi­sko i imię uczest­nika, pro­simy prze­le­wać na konto: Sto­wa­rzy­sze­nie ESTEKA Bank BPH o/Tarnobrzeg nr. konta: 88 1060 0076 0000 3200 0103 3044

Koszt obozu 10 dni (I i II tur­nus) 1390 zł płatny w trzech ratach:

1 rata(zaliczka)- 590 zł do 1.03.2018 roku,
2 rata   –                400 zł do 5.04.2018 roku,
3 rata   –                400 zł do 5.05.2018 roku.

Koszt obozu III turnus(14 dni) – 1950 zł płatny w trzech ratach:

1 rata(zaliczka)- 650 zł do 1.03.2018 roku,
2 rata   –                650 zł do 5.04.2018 roku,
3 rata   –                650 zł do 5.05.2018 roku.

Dojazd i powrót we wła­snym zakre­sie, lub wzo­rem ubie­głego roku, pla­nu­jemy zor­ga­ni­zo­wa­nie busa lub auto­busu + nasz opie­kun, na tra­sie Warszawa-Rabka-Warszawa (dodat­kowo płatne, koszt zależy od ilo­ści chęt­nych)

Plik do pobra­nia: KARTA ZGŁOSZENIA

Koniecz­nie wydru­kuj ten doku­ment, dokład­nie wypeł­nij i zabierz go na obóz !!! 

Zapew­niamy:

-  fan­ta­styczne, nie­za­po­mniane przy­jaź­nie:)

oraz:

- zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2,3,4 oso­bo­wych z łazienką
– wyży­wie­nie (4 posiłki dzien­nie)
– 4–5 godzin zajęć arty­stycz­nych każ­dego dnia(wokal,taniec, teatr)
– stu­dio nagra­niowe (moż­li­wość zare­je­stro­wa­nia swo­jej pio­senki)
– 24h opiekę peda­go­giczną i medyczną
– foto­gra­ficzny ser­wis on-line
– ubez­pie­cze­nie
oraz w zależ­no­ści od pogody:
– wycieczka pie­sza w Gorce
– wycieczka auto­ka­rowa do Zako­pa­nego
– wycieczka do Rab­ko­landu
– ogni­sko
– dys­ko­tekę
– gry i zabawy na placu (boisko do siat­kówki, tram­po­lina)

  • Od 12 lat pro­du­cen­tem wyko­naw­czym obozu jest
  • Stu­dio Pro-Media Jaro­sław Piąt­kow­ski w Tar­no­brzegu, wydawca płyt edu­ka­cyj­nych z serii “Wygraj Suk­ces”
  • Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji o obo­zie udziela:

Jaro­sław Piąt­kow­ski
tel. kom. 606728761
tel. 158236848

studio@wygrajsukces.com.pl

Koszty rezy­gna­cji z obozu:
– do 14 dni przed roz­po­czę­ciem obozu zaliczkę zwra­camy w cało­ści
– przy rezy­gna­cji krót­szej niż 14 dni od roz­po­czę­cia obozu potrą­cane jest 200 zł

Sto­wa­rzy­sze­nie wysta­wia rachunki za udział w obo­zie i spe­cjalne doku­menty potwier­dza­jące udział dziecka w obo­zie.

Powia­dom­cie o tym swo­ich rodzi­ców, być może mają szansę sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie w swoim zakła­dzie pracy. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: BIURO:  ul.11 listo­pada 8a , 39–400 Tar­no­brzeg tel./fax 15 801 28 60 – Biuro Sto­wa­rzy­sze­nia czynne 8.30 – 17.00

Brak możliwości komentowania