...

Jak co roku uczestnicy będą mieli edukacyjne zajęcia z różnych dziedzin sztuki. Obóz zostanie podzielony na 4 grupy(wiekowe). Planujemy 5 godz dziennie zajęć programowych + zadania wspólne. Będziemy współpracować z Miejskim Domem Kultury w Rabce, który zaprasza nas do pięknego rabczańskiego amfiteatru na prezentacje wokalne, taneczne i teatralne…:) Będzie się działo!!!

Zajęcia wokalne – grupowe i indywidualne. Śpiew wielogłosowy i solowy w repertuarze znanym i lubianym:)

Zajęcia taneczne, korekcja wad postawy.

Zajęcia teatralne, korekcja wad wymowy.

Nagrania piosenek grupowych

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.