...

Zakończenie II turnusu

Uwaga rodzice i opiekunowie uczestników II turnusu!!! 45 minutowy pokaz form pracy zaczynamy o godz. 10.30 w dniu 23.07.2016 r. Serdecznie zapraszamy:)

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.