Zajęcia2017

Jak co roku uczest­nicy będą mieli edu­ka­cyjne zaję­cia z róż­nych dzie­dzin sztuki. Obóz zosta­nie podzie­lony na 4 grupy(wiekowe). Pla­nu­jemy 4 godz dzien­nie zajęć pro­gra­mo­wych + zada­nia wspólne. Będziemy współ­pra­co­wać z Miej­skim Domem Kul­tury w Rabce, który zapra­sza nas do pięk­nego rab­czań­skiego amfi­te­atru na pre­zen­ta­cje wokalne, taneczne i teatralne…:) Będzie się działo!!!


Zaję­cia wokalne

 dsc_0781 dsc_2793 rozspiew

Zaję­cia wokalne gru­powe. Śpiew wie­lo­gło­sowy w reper­tu­arze zna­nym i lubia­nym:)

aneta zaj dsc_1151 dsc_1328 dsc_1330 dsc_1157 dsc_4144

Zaję­cia wokalne(korekcyjne) w małych gru­pach 5–7 oso­bo­wych


Zaję­cia taneczne
  dsc_0907 dsc_3101 dsc_1156

Zaję­cia taneczne, korek­cja wad postawy.


Zaję­cia teatralne

 dsc_0337 dsc_1572 dsc_9563 dsc_2815 dsc_1257 dsc_2693

Zaję­cia teatralne oraz korek­cja wad wymowy.


Nagra­nia

 dsc_0521 dsc_2585 dsc_2589   dsc_4813  dsc_3149
Nagra­nia indywidualne(każdy chętny, może nagrać swoje demo) oraz nagra­nia pio­se­nek gru­po­wych

Brak możliwości komentowania