Wypoczynek 2017

W zależ­no­ści od pogody pla­nu­jemy odwie­dzić fan­ta­styczne miej­sca:) Wszyst­kie wycieczki wli­czone są w koszt obozu.

Wycieczka do Rab­ko­landu

Rodzinny Park Roz­rywki “Rab­ko­land” w Rabce-Zdroju – jeden z czte­rech sta­cjo­nar­nych luna­par­ków w Pol­sce, o powierzchni 2 ha. Na jego tere­nie znaj­duje się Muzeum Orderu Uśmie­chu i Muzeum Rekor­dów i Oso­bli­wo­ści.
Rab­ko­land to magiczne miej­sce dla całej rodziny, uwa­żane przez wielu fachow­ców branży par­ków roz­rywki za naj­sym­pa­tycz­niej­szy i naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wany park roz­rywki w Pol­sce. Usy­tu­owany jest w woje­wódz­twie mało­pol­skim w Rabce-Zdrój, kilo­metr od zako­pianki (głów­nej drogi z Kra­kowa do Zako­pa­nego). W 2004 r. euro­pej­ski maga­zyn „Park and Gamex Indu­stry” uznał go za naj­lep­szy w Pol­sce. Szcze­góly znaj­dzie­cie na stro­nie: http://www.rabkoland.pl/

Wycieczka auto­ka­rowa do Zako­pa­nego

zakopane

Zako­pane jest naj­więk­szym ośrod­kiem miej­skim w bez­po­śred­nim oto­cze­niu Tatr, dużym ośrod­kiem spor­tów zimo­wych, od dawna nazy­wane nie­for­mal­nie zimową sto­licą Pol­ski. Pla­nu­jemy wyjazd bądź wej­ście na Guba­łówkę, spa­cer po Kru­pów­kach, obiad w cha­cie góral­skiej:)

Wycieczka pie­sza w Gorce

gorce

Gorce to grupa gór­ska roz­cią­ga­jąca się na dłu­go­ści bli­sko 40 km w cen­tral­nej czę­ści Beski­dów Zachod­nich. Ich powierzch­nia liczy około 550 km kw. Na pół­nocy sąsia­dują z Beski­dem Wyspo­wym, od któ­rego oddziela je w czę­ści zachod­niej rzeka Raba, a w czę­ści wschod­niej Mszanka i Kamie­nica. Wschod­nią gra­nicę z Beski­dem Sądec­kim two­rzy dolina Dunajca na odcinku mię­dzy Zabrzeżą i Kro­ścien­kiem. Na połu­dniu Gorce sty­kają się z Pie­ni­nami i Kotliną Orawsko-Nowotarską, gra­nica bie­gnie poto­kiem Kro­śnica, przez prze­łęcz Snozka i dalej doliną Dunajca aż do Nowego Targu. Od Pasma Pod­ha­lań­skiego na zacho­dzie oddziela je Lepiet­nica, prze­łęcz Sie­niaw­ska i górny odci­nek Raby.

Ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek, dys­ko­teka

kielbaski discoNic dodać:) zdję­cia “mówią” wszystko:))

Gry i zabawy, kąpiele sło­neczne:)

boisko boisko1

 most2

Brak możliwości komentowania