WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ESTEKA

(Producent wykonawczy Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski)

1.1. Wstępnej rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie www.obozyartystyczne.pl

1.2. Po dokonaniu rezerwacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.obozyartystyczne.pl/Warunki Uczestnictwa, Regulamin Obozu, Karta Kwalifikacyjna).

1.3. Aby rezerwacja została utrzymana, konieczna jest wpłata I raty(zaliczka) w kwocie wynikającej z oferty obozu. Pozostałe wpłaty rat wynikają z harmonogramy podanego w ofercie obozu. Wpłaty zawierające nazwisko i imię uczestnika, prosimy przelewać na konto: Stowarzyszenie ESTEKA Alior Bank nr konta: 88 1060 0076 0000 3200 0103 3044.

1.4. Wystawienie rachunku za dany obóz może nastąpić po zakończeniu obozu(max do 30 września), aby otrzymać rachunek należy elektronicznie podać potrzebne dane na adres biuro@obozyartystyczne.pl

WARUNKI REZYGNACJI:

2.1. W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika z powodów niezależnych od organizatora, w szczególności niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej. Organizator wskazuje, że standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji:

10% ceny imprezy przy rezygnacji powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 45 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

70% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 30 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 dni do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy

2.2. Zwrot kosztów pomniejszony o kwoty podane w punkcie 2.1. za niewykorzystany obóz nastąpi po wpłynięciu do biura pisemnej rezygnacji z obozu przesłanej mailem na adres biuro@esteka.pl lub dostarczonej osobiście do biura Stowarzyszenia ESTEKA

2.3. W przypadku przerwania obozu z przyczyn niezależnych od obu stron organizator zwróci koszty wynikające z niewykorzystanych posiłków. Zwrot kosztów jest obligatoryjny i nastąpi bez formy pisemnej.

3.1. Odpowiedzialną jednostką za realizację obozu zgodnie z programem zamieszczonym na stronie www.obozyartystyczne.pl jest Studio Pro-Media w Tarnobrzegu.

3.2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Rodzica/opiekuna prawnego. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:

przyjmuje proponowaną zmianę

odstępuje od umowy

3.3. Jeżeli Rodzic/opiekun prawny odstępuje od umowy w związku z pkt. 3.2. ma prawo według swojego wyboru:

uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, lub

żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń

3.4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nie należyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

działaniem lub zaniechaniem Rodzica/opiekuna prawnego, albo

działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo siłą wyższą.

3.5. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.

3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgrupowania w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. Organizator powiadomi o tym Rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem obozu.

3.7. Wszystkie obozy oferowane przez Stowarzyszenie ESTEKA są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

3.8. Rodzic/opiekun prawny oraz Uczestnik obozu mają obowiązek zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać.

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie lub pozostawione przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała. Na obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu wyznaczonemu do tego celu opiekunowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie w/w. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy Uczestnika. Organizator zaleca zaniechanie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych, takich jak: drogi sprzęt elektroniczny, karty kredytowe, biżuteria, wysokie kwoty kieszonkowego. Organizator uznaje za wystarczającą kwotę 10 – 15 zł kieszonkowego na każdy dzień pobytu, lecz jej wysokość przekazana Uczestnikowi przez Rodzica/opiekuna prawnego zależy wyłącznie od niego.

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku, jak i poza nim, w szczególności w środkach transportu, w trakcie wycieczek wyrządzonych zarówno Organizatorowi, jak i osobom trzecim.

3.11. W przypadku zatajenia przez Rodzica/opiekuna prawnego dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodzica/opiekuna prawnego bez możliwości uzyskania rekompensaty finansowej za niewykorzystany czas na imprezie turystycznej.

3.12. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Obozu Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania Uczestnika na własny koszt w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. Odebranie na własny koszt następuje w sytuacji wynikającej z naruszenia Regulaminu Obozu.

3.13. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.

3.14. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (wcześniejszy wyjazd, choroba, wydalenie dyscyplinarne) równowartość części niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana.

3.15. Jeżeli w trakcie trwania obozu Rodzic/opiekun prawny stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić w formie reklamacji Organizatora. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie w trakcie trwania obozu.

3.16. Odebranie dziecka po zakończeniu z obozu bez złożenia na ręce opiekunów lub Organizatora pisemnej reklamacji równoznaczne jest z zakończeniem obozu, wygaśnięciem umowy bez żądania jakichkolwiek roszczeń ze strony Rodzica/opiekuna prawnego.

 

\

 

_____________________________________________

data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego

 

 

__________________________________________________

Data i podpis osoby reprezentującej Stowarzyszenie ESTEKA