WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ESTEKA
(Producent wykonawczy Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski)
 
1.1. Wstępnej rezerwacji można dokonać wypełniając formularz na stronie www.obozyartystyczne.pl
1.2. Po dokonaniu rezerwacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.obozyartystyczne.pl/Warunki Uczestnictwa, Regulamin Obozu, Karta Kwalifikacyjna).
1.3. Aby rezerwacja została utrzymana, konieczna jest wpłata I raty(zaliczka) w kwocie wynikającej z oferty obozu. Pozostałe wpłaty rat wynikają z harmonogramy podanego w ofercie obozu. Wpłaty zawierające nazwisko i imię uczestnika, prosimy przelewać na konto: Stowarzyszenie ESTEKA Alior Bank nr konta: 88 1060 0076 0000 3200 0103 3044.
1.4. Wystawienie rachunku za dany obóz może nastąpić w terminie 30 dni od daty zakończenia obozu, aby otrzymać rachunek należy elektronicznie podać potrzebne dane na adres biuro@esteka.pl
 1. WARUNKI REZYGNACJI:
2.1. W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika z powodów niezależnych od organizatora, w szczególności niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, w wysokości nie wyższej niż ustalona na
zasadach określonych w punktach poniżej. Organizator wskazuje, że standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji:
 1. 10% ceny imprezy przy rezygnacji powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 2. 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 45 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 3. 70% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 30 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
 4. 80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 dni do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
2.2. Zwrot kosztów pomniejszony o kwoty podane w punkcie 2.1. za niewykorzystany obóz nastąpi po wpłynięciu do biura pisemnej rezygnacji z obozu przesłanej mailem na adres biuro@esteka.pl lub dostarczonej osobiście do biura Stowarzyszenia ESTEKA
3.1. Odpowiedzialną jednostką za realizację obozu zgodnie z programem zamieszczonym na stronie www.obozyartystyczne.pl jest Studio Pro-Media w Tarnobrzegu.
3.2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Rodzica/opiekuna prawnego. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:
 1. przyjmuje proponowaną zmianę
 2. odstępuje od umowy
3.3. Jeżeli Rodzic/opiekun prawny odstępuje od umowy w związku z pkt. 3.2. ma prawo według swojego wyboru:
 1. uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, lub
 2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń
3.4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nie należyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie lub nie należyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 1. działaniem lub zaniechaniem Rodzica/opiekuna prawnego, albo
 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć, ani uniknąć, albo siłą wyższą.
3.5. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgrupowania w przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. Organizator powiadomi o tym Rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej na 45 dni przed rozpoczęciem obozu.
3.7. Wszystkie obozy oferowane przez Stowarzyszenie ESTEKA są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
3.8. Rodzic/opiekun prawny oraz Uczestnik obozu mają obowiązek zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać.
3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie lub pozostawione przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła lub go odwiedzała. Na obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu wyznaczonemu do tego celu opiekunowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie w/w. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy Uczestnika. Organizator zaleca zaniechanie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych, takich jak: drogi sprzęt elektroniczny, karty kredytowe, biżuteria, wysokie kwoty kieszonkowego. Organizator uznaje za wystarczającą kwotę 10 – 15 zł kieszonkowego na każdy dzień pobytu, lecz jej wysokość przekazana Uczestnikowi przez Rodzica/opiekuna prawnego zależy wyłącznie od niego.
3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku, jak i poza nim, w szczególności w środkach transportu, w trakcie wycieczek wyrządzonych zarówno Organizatorowi, jak i osobom trzecim.
3.11. W przypadku zatajenia przez Rodzica/opiekuna prawnego dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodzica/opiekuna prawnego bez możliwości uzyskania rekompensaty finansowej za niewykorzystany czas na imprezie turystycznej.
3.12. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Obozu Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania Uczestnika na własny koszt w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. Odebranie na własny koszt następuje w sytuacji wynikającej z naruszenia Regulaminu Obozu.
3.13. W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.
3.14. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (wcześniejszy wyjazd, choroba, wydalenie dyscyplinarne) równowartość części niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana.
3.15. Jeżeli w trakcie trwania obozu Rodzic/opiekun prawny stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić w formie reklamacji Organizatora. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie w trakcie trwania obozu.
3.16. Odebranie dziecka po zakończeniu z obozu bez złożenia na ręce opiekunów lub Organizatora pisemnej reklamacji równoznaczne jest z zakończeniem obozu, wygaśnięciem umowy bez żądania jakichkolwiek roszczeń ze strony Rodzica/opiekuna prawnego.
 
 1. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Umowę wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Uczestnika obozu dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych celem udostępnienia na stronie internetowej www.esteka.pl oraz www.obozyartystyczne.pl,  serwisach: Facebook, Instagram, YouTube, Google+, Twitter, Snapchat, Tumblr przez Studio Pro-Media oraz Stowarzyszenie ESTEKA
4.2. Podpisując Umowę wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji o działalności Stowarzyszenia ESTEKA na adres pocztowy, a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
4.3. Zgody, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 mogą być odwołane przez Rodzica/opiekuna prawnego w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, zastrzeżonej do celów dowodowych.
 
Zapoznałem się i akceptuje Warunki Uczestnictwa.
_____________________________________________
data i podpis Rodzica/opiekuna prawnego
__________________________________________________
Data i podpis osoby reprezentującej Stowarzyszenie ESTEKA

Brak możliwości komentowania