Rezerwacja miejsc

I tur­nus 25.06–4.07.2017 r.

Zakwa­te­ro­wa­nie 25.06 od godz.10.00
Odjazd 4.07 ok.12.00

button-rezerwuj

Prze­pra­szamy brak wol­nych miejsc.

Osoby od 12 roku życia, zapra­szamy na

Wyjąt­kowe Warsz­taty Wokalne. Szcze­góły TUTAJ


II tur­nus 6–15.07.2017 r.

Zakwa­te­ro­wa­nie 6.07 od godz.10.00
Odjazd 15.07 ok.12.00

button-rezerwuj

Prze­pra­szamy brak wol­nych miejsc.

Osoby od 12 roku życia, zapra­szamy na

Wyjąt­kowe Warsz­taty Wokalne. Szcze­góły TUTAJ


Bar­dzo pro­simy o dokładne wypeł­nie­nie for­mu­la­rza. (data uro­dze­nia, pesel, itp)

Osoby które będą na liście rezer­wo­wej, pro­szone są o nie wpła­ca­nie zali­czek do czasu uak­tu­al­nie­nia listy pod­sta­wo­wej (ok.5.04.2017r.)

Brak możliwości komentowania