Pensjonat Prezydent

Prezydent*** Pensjonat
34–700 Rabka-Zdrój ul. Na Banię 16a
tel: 18 26 76 733

W tym roku gościć będziemy w pen­sjo­na­cie o wyso­kim stan­dar­dzie zlo­ka­li­zo­wany w cen­trum Rabki-Zdroju. Poło­żo­nym na stoku góry Bani z wido­kiem na pano­ramę Gor­ców i cen­trum mia­sta. Obiekt ofe­ruje 75 miejsc noc­le­go­wych w poko­jach 2, 3, 4 – oso­bo­wych.

Ośro­dek zapewni cało­dzienne wyży­wie­nie, a szef kuchni zadba o wyśmie­nite menu, śnia­da­nia i kola­cje ser­wo­wane w for­mie bufetu szwedz­kiego.
Dwie w pełni wypo­sa­żone sale kon­fe­ren­cyjne (flip chart, ekran, rzut­nik mul­ti­me­dialny, oraz 2 pozo­stałe sale posłużą do zor­ga­ni­zo­wa­nia zajęć pro­gra­mo­wych.
W ośrodku znaj­dują się sale z urzą­dze­niami rekre­acyj­nymi, pokój zabaw dla dzieci, “małpi gaj”, jest także XBOX, Play­Sta­tion oraz siłow­nia. Do naszej dys­po­zy­cji jest także boisko spor­towe oraz chata gril­lowa.

Rabka-Zdrój – mia­sto w woje­wódz­twie mało­pol­skim, w powie­cie nowo­tar­skim, sie­dziba gminy Rabka-Zdrój. Poło­żona jest w Kotli­nie Rab­czań­skiej, na wyso­ko­ści 500–560 m n.p.m., u ujścia poto­ków Poni­czanki, Słonki i Sko­miel­nianki do Raby.
Rabka nazy­wana jest „Mia­stem Dzieci Świata”. Tytuł ten w 1996 roku na wnio­sek Mię­dzy­na­ro­do­wej Kapi­tuły Orderu Uśmie­chu nadał mia­stu woje­woda mało­pol­ski. W tym samym roku utwo­rzono w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 2 w Rabce Muzeum Orderu Uśmie­chu, obec­nie prze­nie­sione do nowej sie­dziby na tere­nie rodzin­nego parku roz­rywki „Rab­ko­land”. Tam też znaj­duje się Muzeum Rekor­dów i Oso­bli­wo­ści.
Rabka ma wła­sną scenę teatralną, jest nią Teatr Lalek „Rab­cio”, a także pomnik Świę­tego Miko­łaja sto­jący przed zabyt­ko­wym budyn­kiem czyn­nej sta­cji kole­jo­wej, nazwa­nej wów­czas Domem Świę­tego Miko­łaja. W parku zdro­jo­wym znaj­duje się pomnik Jana Pawła II, przy któ­rym ma swój począ­tek jeden ze szla­ków papieskich.Jedną z atrak­cji mia­sta jest uru­cho­miona 21 listo­pada 2006 fon­tanna przed Kawiar­nią Zdro­jową oraz uru­cho­mione w czerwcu 2009 tęż­nie solan­kowe w Parku Zdro­jo­wym.

 panorama

Dojazd

mapka2

Brak możliwości komentowania