Kontakt

Orga­ni­za­tor obozu:

Sto­wa­rzy­sze­nie ESTEKA
Orga­ni­za­cja Pożytku Publicz­nego
Nr KRS 0000160148

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji w spra­wie obo­zów arty­stycz­nych udziela:
Jaro­sław Piąt­kow­ski – tel. 606728761 e-mail: studio@wygrajsukces.com.pl
Sto­wa­rzy­sze­nie wysta­wia rachunki za udział w obo­zie i spe­cjalne doku­menty potwier­dza­jące udział. Powia­dom­cie o tym swo­ich rodzi­ców!!! Być może mają szansę sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie w swoim zakła­dzie pracy. Biuro Stowarzyszenia-mail: biuro@esteka.pl :
Numer konta ban­ko­wego:
BPH o/Tarnobrzeg 88106000760000320001033044
Biuro: 39–400 Tar­no­brzeg, ul. 11 Listo­pada 8a
tel./fax 15 801 28 60 Biuro czynne w godz. 7.30 – 15.30
biuro@esteka.pl

axis_top_2

Brak możliwości komentowania