Kadra 2017

lek­san­dra aneta

Aneta Figiel – instruk­tor zajęć wokal­nych

Ukoń­czyła śred­nią szkołę muzyczną w kla­sie for­te­pianu i jest absol­wentką Sek­cji Wokal­nej Wydziału Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. W mię­dzy­cza­sie stu­dio­wała peda­go­gikę na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Od 1999 r. wystę­po­wała w musi­calu “Miss Saj­gon”, który był jej debiu­tem musi­ca­lo­wym. Tak roz­po­częła współ­pracę z Teatrem Muzycz­nym Roma, gdzie śpie­wała w chór­kach w takich musi­ca­lach jak: “Pio­truś Pan”, oraz “Gre­ase”. W latach 2001–2006 współ­pra­co­wała z Teatrem Kome­dia w musi­calu “Chi­cago”. Jest lau­re­atką “Szansy na suk­ces” (2003) z zespo­łem IRA. Z pio­senką “Myśl o Tobie” zakwa­li­fi­ko­wała się do finału Kra­jo­wych Eli­mi­na­cji 55. Kon­kursu Pio­senki Euro­wi­zji Oslo. Oprócz udziału w jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych pro­gra­mów Tele­wi­zji Pol­skiej “Jaka to melo­dia” Aneta ma na swoim kon­cie współ­pracę z czo­ło­wymi pol­skimi arty­stami, któ­rzy bar­dzo chęt­nie zapra­szają ją do współ­pracy pod­czas nagrań i kon­cer­tów. Są nimi mię­dzy innymi Bajm, De Mono, Ryszard Ryn­kow­ski czy Maryla Rodo­wicz. Aneta pra­cuje rów­nież jako tre­ner wokalny oraz przy­go­to­wuje solowy mate­riał. Sama jest kom­po­zy­torką i autorką tek­stów.


bozena-portret-2017

Bożena Mazur-Kołek – instruk­tor zajęć wokal­nych

Woka­listka, autorka tek­stów, miło­śniczka blu­esa. Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Muzycz­nej I stop­nia w Tar­no­brzegu, w kla­sie for­te­pianu. Przez 3 lata uczyła się w Kra­kow­skiej Szkole Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej w Kra­ko­wie w kla­sie woka­li­styki u Aliny Radzi­wa­now­skiej. Absol­wentka woka­li­styki jaz­zo­wej w kla­sie Anny Rut­tar i Marty Flo­rek na Wydziale Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach. W 2006 roku zdo­by­wa­jąc Nagrodę Spe­cjalną pod­czas Gali­cja Blues Feti­val z Kro­śnie roz­po­częła współ­pracę z zespo­łem Los Agen­tos, z któ­rym obec­nie kon­cer­tuje i nagrywa. Razem z zespo­łem zdo­była Główną Nagrodę pod­czas XVIII euro­pej­skiego festi­walu Blues Ape­ri­tiv w Cze­chach. Bożena roz­wija się rów­nież jako solistka. W roku 2011 pod­czas festi­walu “Moja wol­no­ści” im. J. Kofty w War­sza­wie zdo­była „Złoty Klucz” za inter­pre­ta­cję utworu “Epi­ta­fium dla Maha­lii Jack­son. Pro­wa­dzi także dzia­łal­ność peda­go­giczną. W 2008 roku zało­żyła Stu­dio Wokalne “Nowe Brzmie­nie” w Bara­no­wie San­do­mier­skim, a w 2010 Warsz­tat Wokalny „Nowe Brzmie­nie” w Tar­no­brzegu. Przez rok pra­co­wała jako nauczy­ciel w Cen­trum Sztuki Wokal­nej w Rze­szo­wie a obec­nie kon­ty­nu­uje swoją pracę peda­go­giczną w Zespole Szkół Spo­łecz­nych im. Małego Księ­cia w Tar­no­brzegu i  Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Padwi Naro­do­wej oraz pro­wa­dzi liczne warsz­taty. DYSKOGRAFIA: Utwory solowe – płyta festi­wa­lowa “Wygraj Suk­ces” – edy­cja 2,3,4,10,11,12,13,14,15,18, Los Agen­tos – “Afry­kań­ski śnieg” (2009), “Poza hory­zont” (2011), „Tom Waits Pro­ject” (2014), Hokus – “Tri­bute to Nalepa” (2009)


dsc_0219

Maria Kołek – instruk­tor zajęć wokal­nych

Absol­wentka Kra­kow­skiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.Swój warsz­tat szko­liła u cenio­nych nauczy­cieli woka­li­styki m.in. u Aliny Radzi­wa­now­skiej, Marii Lamers, Ewy-Niewdanej – Hady, Bartka Cabo­nia. Uczest­niczka licz­nych warsz­ta­tów wokal­nych. Instruk­tor wokalny – udziela indy­wi­du­al­nych lek­cji śpiewu, pod­staw teo­rii muzyki, kształ­ce­nia słu­chu. Nauczy­ciel muzyki-rytmiki w szkole pod­sta­wo­wej w Ślę­za­kach.  Współ­pra­co­wała z Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tury w Padwi Naro­do­wej, w któ­rym pro­wa­dziła warsz­taty wokalne, oraz warsz­taty wokalno – ryt­miczne we współ­pracy z przed­szko­lem w Padwi Naro­do­wej.
Doświad­cze­nie sce­niczne nabyła kon­cer­tu­jąc na wielu pol­skich sce­nach m.in jako woka­listka zespołu Rapa­Dub, wspól­nie two­rząc autor­skie utwory.
Obec­nie pra­cuje jako woka­listka na stat­kach wyciecz­ko­wych, w fir­mie Royal Car­ri­bean Inter­na­tio­nal, kur­su­jąc dookoła Świata.  Śpie­wa­nie i muzyka to jej życie. Pasja, którą pra­gnę zara­żać każ­dego ucznia.  Zasłu­chana w muzyce jaz­zo­wej,  z dużymi ambi­cjami dosko­na­le­nia samej sie­bie, tro­che z  głową w chmu­rach. Ufa­jąc, iż dys­po­nu­jąc zwy­kłymi talen­tami i nie­zwy­kłą wytrwa­ło­ścią można osią­gnąć wszystko.


nicole

Nicole Kule­sza – instruk­tor zajęć wokal­nych

Woka­listka, autorka tek­stów, kom­po­zy­torka, absol­wentka Filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.
Swoją przy­godę z muzyką zaczęła w naj­młod­szych latach swo­jego życia, bio­rąc udział w festi­wa­lach, prze­glą­dach i kon­kur­sach wokal­nych, zarówno regio­nal­nych, ogól­no­pol­skich, jak i mię­dzy­na­ro­do­wych, zdo­by­wa­jąc tym samym liczne nagrody i wyróż­nie­nia.
Aktu­al­nie jest liderką zespołu Mawn’s Gal­lery, który wydaje w kwiet­niu swoją debiu­tancką płytę. Jej autor­skie tek­sty można usły­szeć nie tylko w reper­tu­arze zespołu, ale też m.in na pły­tach Wygraj Suk­ces. Nicole two­rzy tek­sty rów­nież na zamó­wie­nie indy­wi­du­al­nych wyko­naw­ców. Pry­wat­nie uwiel­bia podró­żo­wać, pozna­wać nowe kul­tury, posze­rzać hory­zonty i pra­co­wać z ludźmi peł­nymi pasji. W przy­szło­ści chce otwo­rzyć wła­sny dom kul­tury i uczyć mło­dych ludzi jak wypeł­niać codzien­ność sztuką!


adrian

Adrian Wiśniew­ski – instruk­tor zajęć teatral­nych

Absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szkoły Teatral­nej im. L. Sol­skiego w Kra­ko­wie, na Wydziale Aktor­skim ze spe­cja­li­za­cją wokalno-estradową.
Zade­biu­to­wał na deskach Teatru Muzycz­nego Capi­tol we Wro­cła­wiu, gdzie zagrał Hipo­lita w “Idio­cie” w reż. W. Kościel­niaka.
Współ­pra­co­wał z Teatrem Naro­do­wym oraz Rampa w War­sza­wie, Teatrem Nowym w Pozna­niu, Gli­wic­kim Teatrem Muzycz­nym oraz Kra­kow­ską Operą Kame­ralną.
Na swoim kon­cie ma epi­zody w seria­lach (m.in.) “M jak Miłość”, “Klan”, “Na dobre i na złe”, “Pierw­sza miłość”, “Komi­sja mor­der­stw”.
Obec­nie współ­pra­cuje ze Stu­diem ACCANTUS, z któ­rym kon­cer­tuje w całej Pol­sce oraz z Fil­har­mo­nią Naro­dową w War­sza­wie.
Współ­two­rzy STUDIO AKTORSKIEJ INTERPRETACJI LITERATURY.
Pro­wa­dzi rów­nież zaję­cia i warsz­taty aktor­skie.


Chris Try­buś – instruk­tor zajęć tanecz­nych

trybus

W tańcu przez emo­cje wyraża samego sie­bie. Tan­cerz, aktor i cho­re­ograf wielu muzycz­nych spek­ta­kli. Pod­czas swo­jej kariery tanecz­nej zdo­by­wał bogate doświad­cze­nie zawo­dowe, sce­niczne i teatralne. Swój warsz­tat szko­lił u naj­lep­szych tre­ne­rów z całego świata w roż­nych sty­lach tanecz­nych od baletu, przez taniec towa­rzy­ski, współ­cze­sny, salsę po jazz. Pra­co­wał na deskach wielu teatrów w Pol­sce i za gra­nicą. Obec­nie jako aktor współ­pra­cuje z Royal Natio­nal the­atre w Lon­dy­nie.
Wie­lo­krotny Mistrz Pol­ski w Tańcu Towa­rzy­skim, oraz dwu­krotny Mistrz świata w tańcu sce­nicz­nym. W ubie­głym roku zdo­był Tytuł Mistrza Pol­ski w Latin Show solo w kat. 16+. Obecny Mistrz Świata w Latin Show. Obecni wycho­wan­ko­wie tań­czący w TRYBUŚ DANCE TEAM posia­dają tytuł Mistrzów Świata w Latin Dance Show w for­ma­cji.


Rafał Sza­tan – instruk­tor zajęć wokal­nych

rafal_szatan1

Woka­li­sta, kom­po­zy­tor i pia­ni­sta. Swoje pierw­sze muzyczne kroki sta­wiał w rodzin­nym Lubi­nie, uczęsz­czał do Stu­dia Pio­senki „Estrada”w Legnicy, następ­nie stu­dio­wał na Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, na Wydziale Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej, o spe­cja­li­za­cji Woka­li­styka Jaz­zowa.
W tym cza­sie zaczęła się rów­nież jego przy­goda z teatrem i musi­ca­lem. Dostał główną rolę Troy’a w „High School Musi­cal on Stage”, który miał swoją pol­ską pra­pre­mierę w Gli­wic­kim Teatrze Muzycz­nym. Musi­cal, reży­se­ro­wany przez T. Dut­kie­wi­cza był wysta­wiany prak­tycz­nie w całej Pol­sce, został rów­nież nagro­dzony „Złotą Maską” za naj­lep­szy spek­takl dla mło­dych widzów. W 2010 roku dostał kolejną główną rolę Clo­uda Bukow­skiego, w naj­słyn­niej­szym musi­calu „Hair”. Pozwo­liło mu to na współ­pracę z jed­nym z naj­lep­szych reży­se­rów musi­ca­lo­wych w Pol­sce, Woj­cie­chem Kościel­nia­kiem. Następ­nie tra­fił do Teatru Roz­rywki w Cho­rzo­wie, gdzie współ­pra­co­wał z kolej­nymi świet­nymi reży­se­rami teatral­nymi, m.in.: Moniką Strzępką i Paw­łem Demir­skim, Mag­da­leną Pie­korz oraz z Łuka­szem Kosem i Jaro­sła­wem Stań­kiem, z któ­rymi współ­pra­co­wał przy spek­ta­klu „Prze­bu­dze­nie Wio­sny” , w któ­rym zagrał rolę Han­shena. Od 2015 roku współ­pra­cuje z Teatrem Muzycz­nym Variete w Kra­ko­wie, gdzie gra na prze­mian dwie główne role męskie Warner/Emmet w musi­calu „Legalna Blon­dynka” w reż. Janu­sza Józe­fo­wi­cza oraz wystę­puję w Show muzyczno-tanecznym „Variete Film Show” w reż Janu­sza Szy­dłow­skiego, gdzie rów­nież był kie­row­ni­kiem muzycz­nym i wokal­nym.
Od roku 2011 do 2015 współ­pra­co­wał z zespo­łem RH Plus, któ­rego jest woka­li­stą. Na swoim kon­cie mają kilka płyt – z Rafa­łem ostat­nią
Po pro­stu 3”. Był także uczest­ni­kiem I edy­cji „The Voice of Poland”, oraz ćwierć­fi­na­li­stą X Fac­tor wraz z zespo­łem Soul City. Od 2009 roku Rafał jest gościn­nym woka­li­stą pro­gramu Roberta Janow­skiego „Jaka to melo­dia”. Jest także woka­li­stą zespołu Soul City, chóru Opole Gospel Choir, współ­pra­cuje także z Orkie­strą Kame­ralną Sile­sian Art Col­lec­tive pod batutą Mate­usza Wala­cha. Obec­nie pra­cuje nad solo­wym mate­ria­łem.


jaro

Jaro­sław Piąt­kow­ski – kie­row­nik obozu,  reali­za­tor nagrań w Sau­na­Stu­dios:))
Pomy­sło­dawca, twórca, i dyrek­tor muzyczny, Kon­kursu Pio­senki “Wygraj Suk­ces”. Kom­po­zy­tor ponad 60 pio­se­nek dla dzieci i mło­dzieży, oraz muzyki do fil­mów doku­men­tal­nych, reklam radio­wych i tele­wi­zyj­nych. Aran­żer, wła­ści­ciel stu­dia nagrań Pro-Media, Od 21 lat reali­za­tor, pro­du­cent i wydawca płyt do kon­kursu “Wygraj Suk­ces” i płyt edu­ka­cyj­nych dla nauczy­cieli. Mąż uda­nej żony i ojciec trojga bar­dzo uda­nych dzieci:)


dana

Danuta Piąt­kow­ska – wycho­wawca
Absol­wentka Filo­lo­gii Pol­skiej WSP w Kiel­cach. Ukoń­czyła rów­nież stu­dia pody­plo­mowe na kie­runku “Edu­ka­cja arty­styczna w zakre­sie pla­styki i muzyki” oraz Stu­dium Dramy w Pol­skim Ośrodku Mię­dzy­na­ro­do­wego Sto­wa­rzy­sze­nia Teatrów dla Dzieci i Mło­dzieży – ASSISTEJ.  Jest nauczy­cie­lem dyplo­mo­wa­nym, uczy języka pol­skiego w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 10 w Tar­no­brzegu.  Matka trójki bar­dzo uda­nych dzieci i żona bar­dzo uda­nego męża:)


1-iwona1

Iwona Bog­dań­ska – wycho­wawca
Wie­lo­let­nia wycho­waw­czyni na obo­zach i kolo­niach. Matka dwójki bar­dzo uda­nych dzieci i żona bar­dzo uda­nego męża:)


halinka

Halina Pasław­ska – wycho­wawca
Peda­gog w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 10 w Tar­no­brzegu. Wie­lo­let­nia wycho­waw­czyni na obo­zach i kolo­niach. Matka dwójki bar­dzo uda­nych dzieci i żona bar­dzo uda­nego męża:)


ola

Alek­san­dra Kozioł – wycho­wawca

Absol­wentka Pań­stwo­wej Szkoły Muzycz­nej I-go stop­nia w kla­sie for­te­pianu. W 2012 ukoń­czyła stu­dia licen­cjac­kie na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim – kie­ru­nek Peda­go­gika ze spe­cjal­no­ścią – ani­ma­cja społeczno-kulturowa. Obec­nie stu­dentka Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego na kie­runku Edu­ka­cja arty­styczna w zakre­sie sztuki muzycz­nej na spe­cjal­no­ści Zespoły wokalno-instrumentalne w muzyce roz­ryw­ko­wej oraz nauczy­cielka śpiewu w Szkole Śpiewu IMR w Bielsku-Białej. Oprócz muzyki i śpiewu kocha białe sza­leń­stwo na snow­bo­ar­dzie i gór­skie wycieczki 🙂

tworek_jola

Jolanta Two­rek – wycho­wawca

absol­wentka UMCS w Lubli­nie, nauczy­ciel przy­rody w SP 10 w Tar­no­brzegu, uwiel­bia podróże i eks­pe­ry­menty w kuchni. 

 


tworek_marcin

Mar­cin Two­rek – wycho­wawca

Mar­cin Two­rek –  absol­went WSHE w Łodzi, nauczy­ciel angiel­skiego w  tar­no­brze­skiej Budow­lance.


Brak możliwości komentowania